Zapytanie ofertowe nr 1/1.4POPW/2015

 

I.  Zamawiający

GT 85 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Tokarska 9 B

20-210 Lublin

NIP: 712 248 28 19

REGON: 431153081

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej.

 

Pod pojęciem audytu wzorniczego rozumie się analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.

Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

 

Wynikiem audytu wzorniczego będzie dokument w postaci opracowanej strategii wzorniczej, tj. – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającego co najmniej następujące elementy: (a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

(b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

(c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta;

(d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;

(e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

(f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w związku z przeprowadzeniem audytu – w szczególności w zakresie udostępnienia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich niezbędnych informacji nt. działalności przedsiębiorstwa.

 

2. Podstawowe informacje dotyczące Zamawiającego w kontekście realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

 

Branża zamawiającego: produkcja maszyn i urządzeń

Ogólny opis działalności: Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn przemysłowych dla różnych gałęzi przemysłu. Specjalizuje się w technologii mycia przemysłowego oraz preparatów chemicznych do mycia. Produkowane środki mają zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, mechanicznym, precyzyjnym, energetycznym, wydobywczym i wielu innych. 

 

3.  Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6 miesięcy

 

4.  Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2016 roku

 

Uwaga:

Zamawiający  planuje  uzyskać  dofinansowanie  projektu w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4.

 

5. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):

79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

79212000-3 Usługi audytu

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

III.  Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

1. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu.

 

2. Miejsce realizacji działań związanych z przedmiotem zamówienia: 

ul. Tokarska 9 B, 20-210 Lublin

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

1.  Warunki dopuszczające Oferenta do udziału w postępowaniu:

 

a) Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby Oferent posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Oferent posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

 

b) Do realizacji audytu Oferent wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

 

c) Oferent posiada zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego – w szczególności w przypadku, gdy ten sam podmiot i/lub ekspert jest wskazany jako Oferent / Wykonawca / ekspert w innych projektach w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oferent gwarantuje zatem możliwość zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, niezależnie od innych zobowiązań.

 

 

W  celu  potwierdzenia spełnienia ww. warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postepowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu ww. warunków. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji audytu.

 

 

2.  Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu.

 

W  celu  potwierdzenia spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia,  Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)

 

3.  Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w oparciu  o dokumenty  złożone  przez  Oferenta  w  niniejszym  postępowaniu metodą  warunku granicznego:  spełnia    nie  spełnia. Oferty niespełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu, podlegające wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

 

V.  Opis sposobu obliczenia ceny

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

3. Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się wariantowości cen. 

 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

VI. Kryteria i sposób oceny ofert

 

1.  Oferty dopuszczone do udziału  w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

a) Cena – 90% - max. 90 pkt.;

 

b) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 10% - max 10 pkt., tj:

 

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 4 m-cy - 10 pkt.;

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 4 m-cy i do 5 m-cy – 5 pkt.;

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 5 m-cy i do 6 m-cy – 0 pkt.

 

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.

 

Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 

 

2.  Sposób oceny ofert:

 

a) Ocena kryterium ceny wykonania usługi, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = Cmin/Co x 90

gdzie:

P – oznacza ilość punktów za cenę wykonania usługi,

Cmin – oznacza najniższa cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,

Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

 

b) Ocena kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą:

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 4m-cy - 10 pkt.;

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 4 m-cy i do 5 miesięcy – 5 pkt.;

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 5 m-cy i do 6 m-cy – 0 pkt.

 

c) Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) oraz b). Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa warunkowa.

 

 

3. Minimalny zakres umowy warunkowej:

- Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;

- Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej;

- Informację o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań;

- Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej;

- Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;

- Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;

- Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

- Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

- Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym;

- Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;

- Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania;

- Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

 

VII. Sposób przygotowania oferty

1.  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

a)  Formularz  ofertowy,  wypełniony  i  podpisany  przez  wykonawcę –  zgodny  ze  wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postepowaniu – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

d) Referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu zgodnie z punktem IV. 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji audytu.

 

2.  Przygotowanie oferty:

 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.

 

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.

 

c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

 

d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

 

e) Oferta powinna zawierać termin związania ofertą.

 

VIII.  Termin i sposób składania ofert

 

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. do godz. 16:00.

 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

 

Adres do korespondencji:

GT 85 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Tokarska 9 B

20-210 Lublin

 

Adres e-mail: biuro@gt85.com.pl

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Zamawiający  nie  zwraca Oferentom kosztów  przygotowania  ofert  i  innych  kosztów  udziału w postępowaniu.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Krzysztof Jasiński, tel.: + 48 81 745 05 98.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

1. Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/1.4POPW/2015

 

2. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4POPW/2015 - wersja PDF

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wróć