Aktywnie współpracujemy z lubelskimi ośrodkami naukowymi, m.in. z  Politechniką Lubelską oraz Wydziałem Chemii  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dotychczasowa współpraca zaowocowała ciekawymi tematycznie pracami magisterskimi. Z ogromną otwartością przyjmujemy do naszej firmy także stażystów i praktykantów.

W trakcie trwania praktyki chcemy Cię przygotować do samodzielnej pracy i zwiększyć Twoje szanse zatrudnienia w przyszłości na stanowiskach pracy objętych praktykami. Dlatego podczas praktyk dokładnie poznasz naszą firmę, sposób pracy, podziału zadań i obowiązujące procedury. Nie będziesz asystentem, lecz otrzymasz do zrealizowania konkretne zadania. Pomoże Ci w tym przydzielony przez nas Opiekun.

Program i wygląd twoich praktyk zależy w dużej mierze od działu, w którym się odbywają. Praktykanci pracują pod okiem opiekunów praktyk, z którymi ustalają szczegóły organizacyjne (zakres zadań i godziny pracy). Najważniejsze jest to, że niezależnie do jakiego działu trafisz, możesz liczyć na udział w codziennych zadaniach Twojego działu, realizację projektów oraz pracę u boku specjalistów.

 

Staże w GT85 Polska

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem pierwszych doświadczeń zawodowych i praktycznych umiejętności,  jeśli chcesz wkroczyć na rynek pracy mając już pewien bagaż doświadczeń i osiągnieć, a zarazem jesteś gotów na odbycie dłuższego niż 3 miesiące stażu (w tym stażu finansowanego poprzez Urzędy Pracy),  zapoznaj się ze specyfiką naszej firmy oraz wybierz odpowiednią dla Ciebie ofertę lub prześlij swoje CV.

Osobom, które ukończyły kierunki techniczne oferujemy możliwość nabycia praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i konstrukcji maszyn, automatyki przemysłowej, obróbki skrawaniem czy prefabrykacji szaf sterowniczych. 

Chemicy mogą zgłębiać wiedzę odnośnie bezpieczeństwa chemicznego, zastosowania rozporządzenia REACH, kontroli jakości, metod oczyszczania powierzchni oraz zjawisk zachodzących w procesie mycia z udziałem ultradźwięków.

Pozostałym osobom oferujemy możliwość rozwoju w zakresie marketingu i sprzedaży, księgowości, HR czy administracji.

-->

Oferty pracy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w GT85 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Administrator danych:

GT85 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
ul. Tokarska 9 B
20-210 Lublin
   
Cele przetwarzania  :

 • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w  GT85 Polska sp. z o.o. na określonym stanowisku
 • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w  GT85 Polska sp. z o.o. na określonym stanowisku
 • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w  GT85 Polska sp. z o.o.


Podstawy prawne przetwarzania:

 • Obowiązek prawny:
 • Umowa o pracę
 • Twoja zgoda
 • Nasz uzasadniony interes


Odbiorcy danych:

 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu  GT85 Polska sp. z o.o.
 • Podmioty z grupy kapitałowej GT85 Polska sp. z o.o.


Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowejSzczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

1.    Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie GT85 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-210 Lublin, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Kuranta (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Tokarska 9 B 20-210 Lublin
- przez e-mail: biuro@gt85.com.pl
- telefonicznie: +48 81 745 05 98

2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • w razie aplikacji do naszego banku talentów, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas;
 • w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas w ramach przyszłych rekrutacji;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach procesu rekrutacji. Zgoda ta dotyczy także wizerunku, gdy jest on zawarty w CV i w liście motywacyjnym.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam te dane w ramach aplikacji do naszego banku talentów. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach aplikacji do naszego banku talentów.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam te dane na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej bądź mailowo.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.


3.    Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych
W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy dotyczące znajomości maszyn na których będziesz pracował (jeśli rekrutacja dotyczy stanowiska związanego z obsługą maszyny) oraz umiejętności obsługi programów. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

4.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub do czasu odwołania zgody.
W przypadku rekrutacji do banku talentów lub też wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat lub do czasu odwołania zgody.

5.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej w razie aplikacji do naszego banku talentów, aby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy w poszczególnych naszych jednostkach.


6.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże przetwarzający Twoje dane osobowe w naszym imieniu może je powierzyć dalszym podmiotom przetwarzającym poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (I) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (II) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (III) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

7.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c.    prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami  - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub dane przekazane do banku talentów) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych:

 • Jest niezbędne do wzięciu udziału w procesie rekrutacji i do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Jest dobrowolne w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Jest dobrowolne w zakresie złożenia CV i listu motywacyjnego do naszego banku talentów lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł zostać uwzględniony w naszych procesach rekrutacji (aktualnych bądź przyszłych) lub też w banku talentów.

Złóż aplikacje

Zakres zadań:

·        prawidłowe wykonanie detali na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej

·        właściwy dobór narzędzi skrawających, oprzyrządowania, kolejności wykonywanych operacji i zabiegów oraz parametrów obróbki

·        pisanie prostych programów z panelu operatorskiego

·        wykonywanie pomiarów, kontroli międzyoperacyjnej i końcowej

·        dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi oraz porządku w miejscu i na stanowisku pracy

·        wykonywanie prac montażowych i uruchomieniowych dla klientów firmy (bezpośrednio u klienta oraz w hali warsztatowej firmy)

·        wykonywanie na zlecenie klienta generalnych remontów maszyn (pełne remonty maszyn u klienta lub w warsztacie firmy)

·        realizacja usług uruchomieniowych, serwisowych, demontaż i montaż maszyn i urządzeń w celu wykonania prac serwisowych i modernizacyjnych

 

Wymagania:

·        bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

·        doświadczenie w pracy z maszynami CNC

·        mile widziane doświadczenie w pracy przy obrabiarkach konwencjonalnych (tokarka, frezarka)

·        znajomość sterowania Fanuc i/lub Heidenhain

·        praktyczna znajomość technologii, norm obróbki skrawaniem

·        umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową

·        umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi

·        wysoka kultura pracy oraz kultura techniczna

·        dobra organizacja i dyscyplina pracy oraz samodzielność, zaangażowanie i dokładność

·        zdolność pracy pod presją czasu, konsekwencja w działaniu

·        gotowość do pracy w systemie zmianowym

 

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia

·        ciekawą pracę w polskiej firmie oferującej kompletne technologie mycia przemysłowego z zastosowaniem ultradźwięków

·        możliwość szkoleń w zakresie obsługi programów

·        pakiet socjalny (ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport)

 

Miejsce pracy: Lublin

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@noyen.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zapraszamy na naszą stronę: www.noyen.com

 

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami podstawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w NOYEN Sp. z o.o., dostępnymi pod adresem: http://www.gt85.com.pl/praca/informacje-podstawowe-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy-w-gt85-polska-sp-z-o-o-z-siedziba-w-lublinie

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.)

 

 

Złóż aplikacje

Zakres zadań:

·        wykonywanie prac ślusarskich

·        montaż podzespołów mechanicznych urządzeń

·        obróbka blach, rur, elementów hydrauliki

·        udział w montażu nowych urządzeń u klienta

 

Wymagania:

·        bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

·        umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi

·        wykształcenie mechaniczne, mile widziana dokumentacja ukończenia kursów oraz referencje poświadczające doświadczenie zawodowe

·        chęć do nauki, samodzielność, zaangażowanie, dokładność.

·        zdolność pracy pod presją czasu

·        gotowość do wyjazdów służbowych na terytorium Polski

·        mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze mechaniki i instalacji hydraulicznych

 

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia

·        ciekawą pracę w polskiej firmie oferującej kompletne technologie mycia przemysłowego z zastosowaniem ultradźwięków

·        bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport)

 

Miejsce pracy: Lublin

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@noyen.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zapraszamy na naszą stronę: www.noyen.com

 

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami podstawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w NOYEN Sp. z o.o., dostępnymi pod adresemhttp://www.gt85.com.pl/praca/informacje-podstawowe-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy-w-gt85-polska-sp-z-o-o-z-siedziba-w-lublinie

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

 

Złóż aplikacje
Powrót do ofert